سخنرانی موضوعی
عنوانفایلتوضیحات
81جلسه شصت امدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۷۹ از سوره مبارکه بقره

82جلسه شصت امدکتر محمد اسدی گرمارودی
83جلسه پنجاه و نهمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیات ۷۶ الی ۷۸ از سوره مبارکه بقره

84جلسه پنجاه و نهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
85جلسه پنجاه و هشتمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر  آیه ۷۵ از سوره مبارکه بقره

86جلسه پنجاه و هشتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
87جلسه پنجاه و هفتمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر انتهای آیه ۷۳ و آیه ۷۴ از سوره مبارکه بقره

88جلسه پنجاه و هفتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
89جلسه پنجاه و ششمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیات ۷۱ الی ۷۳ از سوره مبارکه بقره

90جلسه پنجاه و ششمدکتر محمد اسدی گرمارودی