سخنرانی موضوعی
عنوانفایلتوضیحات
41جلسه هشتاد امدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۱۰۶ و آیات ۱۰۷ و ۱۰۸ از سوره مبارکه بقره

42جلسه هشتاد امدکتر محمد اسدی گرمارودی
43جلسه هفتاد و نهمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۱۰۶ از سوره مبارکه بقره

44جلسه هفتاد و نهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
45جلسه هفتاد و هشتمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۱۰۶ از سوره مبارکه بقره

46جلسه هفتاد و هشتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
47جلسه هفتاد و هفتمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ابتدای آیه ۱۰۶ از سوره مبارکه بقره

48جلسه هفتاد و هفتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
49جلسه هفتاد و ششمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۱۰۵ از سوره مبارکه بقره

50جلسه هفتاد و ششمدکتر محمد اسدی گرمارودی