سخنرانی موضوعی
عنوانفایلتوضیحات
91جلسه پنجاه و پنجمدکتر محمد اسدی گرمارودی
92جلسه پنجاه و پنجمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیات ۶۷ الی ۷۰ از سوره مبارکه بقره

93جلسه پنجاه و چهارمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیات ۶۴ الی ۶۶ از سوره مبارکه بقره

94جلسه پنجاه و چهارمدکتر محمد اسدی گرمارودی
95جلسه پنجاه و سومدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۶۳ از سوره مبارکه بقره

96جلسه پنجاه و سومدکتر محمد اسدی گرمارودی
97جلسه پنجاه و دومدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۶۲ از سوره مبارکه بقره

98جلسه پنجاه و دومدکتر محمد اسدی گرمارودی
99جلسه پنجاه و یکمدکتر محمد اسدی گرمارودی

ادامه تفسیر آیه ۶۱ از سوره مبارکه بقره

100جلسه پنجاه و یکمدکتر محمد اسدی گرمارودی