سخنرانی مناسبتی
عنوانفایلتوضیحات
11جلسه یازدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
12جلسه دهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
13جلسه دهم | جلسه پایانیدکتر محمد اسدی گرمارودی
14جلسه دهم|شب عاشورادکتر محمد اسدی گرمارودی
15جلسه نهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
16جلسه نهم|شب تاسوعادکتر محمد اسدی گرمارودی
17جلسه نهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
18جلسه هشتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
19جلسه هشتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
20جلسه هشتمدکتر محمد اسدی گرمارودی