سخنرانی مفهوم صبر

موضوع سخنرانی : مفهوم صبر از دیدگاه امام حسین علیه السلام

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

در این سخنرانی به 9 جلسه بحث پیرامون مفهوم واقعی صبر و تجلّی آن در تمام شئون زندگی بشر با توجّه به فرموده امام حسین علیه السلام در صبح روز عاشورا، پرداخته شده است.
«صبراً بنی الکِرام فَمَالمُوت اِلا قَنْطَره‌‌»

عنوانفایلتوضیحات
9جلسه نهم | جلسه پایانیدکتر محمد اسدی گرمارودی
8جلسه هشتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
7جلسه هفتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
6جلسه ششمدکتر محمد اسدی گرمارودی
5جلسه پنجمدکتر محمد اسدی گرمارودی
4جلسه چهارمدکتر محمد اسدی گرمارودی
3جلسه سومدکتر محمد اسدی گرمارودی
2جلسه دومدکتر محمد اسدی گرمارودی
1جلسه اولدکتر محمد اسدی گرمارودی