عقل و وحی؛ نیازها و کارایی‌ها
عقل و وحی؛ نیازها و کارایی‌ها
تعداد عناوین:۱۸ عنوان
تاریخ برگزاری:شب های جمعه ماه‌های دی ، بهمن ، اسفند و فروردین و اردیبهشت ۹۵ و ۹۶
توضیحات:عقل و وحی؛ نیازها و کارایی ها (حسینیه ارشاد) این مبحث در ادامه مبحث "امام حسین (ع) و موانع تحقق هدف انبیا" است.
شنبه ۲۰خرداد۱۳۹۶
تاریخعنوان
1 پنجشنبه ۲۹مهر۱۳۹۵عقل و وحی نیازها و کارایی ها (جلسه اول) (ادامه جلسات محرم ، امام حسین (ع) و تببین عدم تحقق هدف انبی[+] انتخاب نوع فایل
عقل و وحی نیازها و کارایی ها (جلسه اول) (ادامه جلسات محرم ، امام حسین (ع) و تببین عدم تحقق هدف انبیاء ) حسینیه ارشاد
2 پنجشنبه ۶آبان۱۳۹۵عقل و وحی نیازها و کارایی ها (جلسه دوم)[+] انتخاب نوع فایل
عقل و وحی نیازها و کارایی ها (جلسه دوم)
3 پنجشنبه ۱۳آبان۱۳۹۵عقل و وحی نیازها و کارایی ها (جلسه سوم)[+] انتخاب نوع فایل
عقل و وحی نیازها و کارایی ها (جلسه سوم)
4 پنجشنبه ۲۰آبان۱۳۹۵عقل و وحی نیازها و کارایی ها (جلسه چهارم)[+] انتخاب نوع فایل
عقل و وحی نیازها و کارایی ها (جلسه چهارم)
5 پنجشنبه ۱۸آذر۱۳۹۵عقل و وحی نیازها و کارایی ها (جلسه پنجم)[+] انتخاب نوع فایل
عقل و وحی نیازها و کارایی ها (جلسه پنجم)
6 پنجشنبه ۲۵آذر۱۳۹۵عقل و وحی نیازها و کارایی ها (جلسه ششم)[+] انتخاب نوع فایل
عقل و وحی نیازها و کارایی ها (جلسه ششم)
7 پنجشنبه ۲دی۱۳۹۵عقل و وحی نیازها و کارایی ها (جلسه هفتم) [+] انتخاب نوع فایل
عقل و وحی نیازها و کارایی ها ( جلسه هفتم )
8 پنجشنبه ۹دی۱۳۹۵عقل و وحی نیازها و کارایی ها (جلسه هشتم) [+] انتخاب نوع فایل
عقل و وحی نیازها و کارایی ها ( جلسه هشتم)
9 پنجشنبه ۱۶دی۱۳۹۵عقل و وحی نیازها و کارایی ها (جلسه نهم) [+] انتخاب نوع فایل
عقل و وحی نیازها و کارایی ها (جلسه نهم)
10 پنجشنبه ۲۳دی۱۳۹۵عقل و وحی نیازها و کارایی ها (جلسه دهم) [+] انتخاب نوع فایل
عقل و وحی نیازها و کارایی ها (جلسه دهم)
11 پنجشنبه ۳۰دی۱۳۹۵عقل و وحی نیازها و کارایی ها (جلسه یازدهم) [+] انتخاب نوع فایل
عقل و وحی نیازها و کارایی ها (جلسه یازدهم)
12 پنجشنبه ۷بهمن۱۳۹۵عقل و وحی نیازها و کارایی ها (جلسه دوازدهم) [+] انتخاب نوع فایل
عقل و وحی نیازها و کارایی ها (جلسه دوازدهم)
13 پنجشنبه ۲۸بهمن۱۳۹۵عقل و وحی نیازها و کارایی ها (جلسه سیزدهم) [+] انتخاب نوع فایل
عقل و وحی نیازها و کارایی ها (جلسه سیزدهم)
14 پنجشنبه ۵اسفند۱۳۹۵عقل و وحی نیازها و کارایی ها (جلسه چهاردهم) [+] انتخاب نوع فایل
عقل و وحی نیازها و کارایی ها (جلسه چهاردهم)
15 پنجشنبه ۳۱فروردين۱۳۹۶عقل و وحی نیازها و کارایی ها (جلسه پانزدهم) [+] انتخاب نوع فایل
عقل و وحی نیازها و کارایی ها (جلسه پانزدهم)
16 سه‌شنبه ۵ارديبهشت۱۳۹۶عقل و وحی نیازها و کارایی ها (جلسه شانزدهم) - جلسه روز مبعث پیامبراکرم (ص)[+] انتخاب نوع فایل
عقل و وحی نیازها و کارایی ها (جلسه شانزدهم)
17 پنجشنبه ۷ارديبهشت۱۳۹۶عقل و وحی نیازها و کارایی ها (جلسه هفدهم) [+] انتخاب نوع فایل
عقل و وحی نیازها و کارایی ها (جلسه هفدهم)
18 پنجشنبه ۱۴ارديبهشت۱۳۹۶عقل و وحی نیازها و کارایی ها (جلسه هجدهم ، جلسه پایانی ) [+] انتخاب نوع فایل
عقل و وحی نیازها و کارایی ها (جلسه هجدهم ، جلسه پایانی )
نظرات کاربران: