امام حسین (ع) و موانع تحقق هدف انبیاء - محرم ۹۵
امام حسین (ع) و موانع تحقق هدف انبیاء - محرم ۹۵
تعداد عناوین:۲۸ عنوان
تاریخ برگزاری:مهر، آبان و آذر ۱۳۹۵
توضیحات:امام حسین (ع) و موانع تحقق هدف انبیاء (محرم ۱۳۹۵ - حسینیه ارشاد) این مبحث با عنوان "عقل و وحی؛ نیازها و کارایی‌ها" ادامه یافته است.
شنبه ۲۰خرداد۱۳۹۶
تاریخعنوان
1 یکشنبه ۱۱مهر۱۳۹۵شب اول[+] انتخاب نوع فایل
2 دوشنبه ۱۲مهر۱۳۹۵شب دوم[+] انتخاب نوع فایل
3 سه‌شنبه ۱۳مهر۱۳۹۵شب سوم[+] انتخاب نوع فایل
4 چهارشنبه ۱۴مهر۱۳۹۵شب چهارم[+] انتخاب نوع فایل
5 پنجشنبه ۱۵مهر۱۳۹۵شب پنجم[+] انتخاب نوع فایل
6 جمعه ۱۶مهر۱۳۹۵شب ششم[+] انتخاب نوع فایل
7 شنبه ۱۷مهر۱۳۹۵شب هفتم[+] انتخاب نوع فایل
8 یکشنبه ۱۸مهر۱۳۹۵شب هشتم[+] انتخاب نوع فایل
9 دوشنبه ۱۹مهر۱۳۹۵شب نهم[+] انتخاب نوع فایل
10 سه‌شنبه ۲۰مهر۱۳۹۵شب دهم[+] انتخاب نوع فایل
11 پنجشنبه ۲۹مهر۱۳۹۵شب یازدهم[+] انتخاب نوع فایل
12 پنجشنبه ۶آبان۱۳۹۵شب دوازدهم[+] انتخاب نوع فایل
13 پنجشنبه ۱۳آبان۱۳۹۵شب سیزدهم[+] انتخاب نوع فایل
14 پنجشنبه ۲۰آبان۱۳۹۵جلسه چهاردهم [+] انتخاب نوع فایل
امام حسین علیه السلام و تبیین موانع تحقق هدف انبیاء علیهم السلام جلسه چهاردهم 20 آبان ماه 1395
15 پنجشنبه ۱۸آذر۱۳۹۵جلسه پانزدهم [+] انتخاب نوع فایل
16 پنجشنبه ۲۵آذر۱۳۹۵جلسه شانزدهم [+] انتخاب نوع فایل
17 پنجشنبه ۲دی۱۳۹۵جلسه هفدهم[+] انتخاب نوع فایل
بررسی دلایل معتقدین به کارایی حداقلی دین ( تعارض فقه و اخلاق ) با توجه به آیات قرآن کریم و تاریخ
18 پنجشنبه ۹دی۱۳۹۵جلسه هجدهم [+] انتخاب نوع فایل
19 پنجشنبه ۱۶دی۱۳۹۵جلسه نوزدهم [+] انتخاب نوع فایل
جلسه نوزدهم
20 پنجشنبه ۲۳دی۱۳۹۵جلسه بیستم [+] انتخاب نوع فایل
جلسه بیستم سخنرانی دکتر اسدی گرمارودی ( حسینیه ارشاد ) ؛ موضوع عقل و وحی نیازها و کارایی ها
21 پنجشنبه ۳۰دی۱۳۹۵جلسه بیست و یکم [+] انتخاب نوع فایل
جلسه بیست و یکم ، سخنرانی دکتر اسدی گرمارودی ، حسینیه ارشاد پیرامون عقل و وحی نیازها و کارایی ها تعریف هرمونیک و نقش آن در فهم وحی و کلام الهی
22 پنجشنبه ۷بهمن۱۳۹۵جلسه بیست و دوم[+] انتخاب نوع فایل
عقل و وحی نیازها و کارایی ها ، ادامه بحث هرمونتیک و رابطه آن با برداشت حداقلی از دین و وحی
23 پنجشنبه ۲۸بهمن۱۳۹۵جلسه بیست و سوم [+] انتخاب نوع فایل
24 پنجشنبه ۵اسفند۱۳۹۵جلسه بیست و چهارم [+] انتخاب نوع فایل
جلسه بیست و چهارم سخنرانی دکتر اسدی گرمارودی ، عقل و وحی نیازها و کارایی ها ، حسینیه ارشاد
25 پنجشنبه ۳۱فروردين۱۳۹۶جلسه بیست و پنجم[+] انتخاب نوع فایل
26 سه‌شنبه ۵ارديبهشت۱۳۹۶جلسه بیست و ششم[+] انتخاب نوع فایل
27 پنجشنبه ۷ارديبهشت۱۳۹۶جلسه بیست و هفتم[+] انتخاب نوع فایل
28 پنجشنبه ۱۴ارديبهشت۱۳۹۶عقل و وحی نیازها و کارایی ها (جلسه هجدهم ، جلسه پایانی ) [+] انتخاب نوع فایل
نظرات کاربران: