عید غدیر ۹۴
عید غدیر ۹۴
تعداد عناوین:۲ عنوان
تاریخ برگزاری:مهر ۱۳۹۴
توضیحات:
چهارشنبه ۳خرداد۱۳۹۶
تاریخعنوان
1 پنجشنبه ۹مهر۱۳۹۴شیعیان و عهد الهی - جلسه اول[+] انتخاب نوع فایل
2 پنجشنبه ۱۶مهر۱۳۹۴شیعیان و عهد الهی - جلسه سوم[+] انتخاب نوع فایل
نظرات کاربران: