مفهوم صبر از دیدگاه امام حسین (علیه السلام)
مفهوم صبر از دیدگاه امام حسین (علیه السلام)
تعداد عناوین:۹ عنوان
تاریخ برگزاری:از فروردین ۹۳ تا اسفند ۹۳
توضیحات:بررسی و تحلیل مفهوم واقعی صبر و تجلی آن درتمام شئون زندگی با توجه به فرمایش امام حسین علیه السلام در صبح روز عاشورا
دوشنبه ۱۴ارديبهشت۱۳۹۴
تاریخعنوان
1 سه‌شنبه ۸ارديبهشت۱۳۹۴مفهوم صبر - جلسه اول[+] انتخاب نوع فایل
2 سه‌شنبه ۸ارديبهشت۱۳۹۴مفهوم صبر - جلسه دوم[+] انتخاب نوع فایل
3 سه‌شنبه ۸ارديبهشت۱۳۹۴مفهوم صبر - جلسه سوم[+] انتخاب نوع فایل
4 سه‌شنبه ۸ارديبهشت۱۳۹۴مفهوم صبر - جلسه چهارم[+] انتخاب نوع فایل
5 سه‌شنبه ۸ارديبهشت۱۳۹۴مفهوم صبر - جلسه پنجم[+] انتخاب نوع فایل
6 سه‌شنبه ۸ارديبهشت۱۳۹۴مفهوم صبر - جلسه ششم[+] انتخاب نوع فایل
7 سه‌شنبه ۸ارديبهشت۱۳۹۴مفهوم صبر - جلسه هفتم[+] انتخاب نوع فایل
8 سه‌شنبه ۸ارديبهشت۱۳۹۴مفهوم صبر - جلسه هشتم[+] انتخاب نوع فایل
9 سه‌شنبه ۸ارديبهشت۱۳۹۴مفهوم صبر - جلسه نهم[+] انتخاب نوع فایل
نظرات کاربران: