برده داری در تاریخ و اسلام
برده داری در تاریخ و اسلام
تعداد عناوین:۵ عنوان
تاریخ برگزاری:از ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ تا ...
توضیحات:
یکشنبه ۲۰ارديبهشت۱۳۹۴
تاریخعنوان
1 پنجشنبه ۲۷فروردين۱۳۹۴برده داری - جلسه ۱[+] انتخاب نوع فایل
دلایل بررسی شبهه برده‌داری در اسلام ///تعریف دقیق برده‌داری ///بررسی تاریخی برده‌داری قبل از اسلام به گواهی نویسندگان غیر مسلمان ///بیان دقیق برده‌داری در ایران قبل از اسلام و بیانات زرتشت و یهود در این رابطه ///عوامل سه گانه برده‌داری قبل از اسلام ///نظر اسلام در ارتباط با عوامل سه گانه برده‌داری در گذشته ///تفاوت احکام امضایی با احکام تحمیلی ///نمونه‌هایی از رفتار ائمه با بردگان و تأثیر پذیرفتن بندگان ///بررسی دلایل گرفتن اسرای جنگی به‌عنوان برده
2 پنجشنبه ۱۰ارديبهشت۱۳۹۴برده داری - جلسه ۲[+] انتخاب نوع فایل
3 پنجشنبه ۱۷ارديبهشت۱۳۹۴برده داری - جلسه ۳[+] انتخاب نوع فایل
4 پنجشنبه ۲۴ارديبهشت۱۳۹۴برده داری - جلسه ۴[+] انتخاب نوع فایل
5 پنجشنبه ۷خرداد۱۳۹۴برده داری - جلسه ۵[+] انتخاب نوع فایل
نظرات کاربران: