ارتباط عقل و دل


ارتباط عقل و دل

چکیده:

در اثر برخی از عرفا، عقل ستیزی و نکوهش عقل به چشم می‌خورد، آنان دل را ابزار اصلی معرفت معرفی کردند. لکن در کتب حکام و منابع دینی عقل تعریف و تمجید شده‌است. این تضاد ظاهری برای پژوهندگان طریق معرفت و طالبان سلوک حقیقت ملال‌آور است. دقت و تعمق در بحث، معلوم می‌کند که بین عارفان حقیقی و حکیمان ربانی در این امر اختلافی نیست گاهی لفظ مشترک عقل بین عقل جزئی و کلی سبب اشتباه شده و گاهی مقام مقایسه و مراحل طولی ابزار معرفت این امر را باعث گشت و نیز فقدان مراحل تفکر و تعقل در برخی از پیروان سیر و سلوک روحی چنین تسامح را بروز داده‌است.

دانلود مقاله
نظرات کاربران: