عرفان در سخنان معصومین


عرفان در سخنان معصومین

چکیده:

سرمایه اصلی عرفان، دل و هدف اصلی عرفان، لقای رب و فنای فی الله است. در این مقاله، دیدگاه معصومین و برخی از عرفا در خصوص این دو اصل مطرح شده و سپس به بررسی و نتیجه‌گیری نظرات مخالفان و موافقان عرفانی پرداخته شده‌است. با توجه به نتیجه به‌دست آمده، دریافتیم که عرفان واقعی از متن دین برخاسته‌است و اوج معرفت دینی آن را ایجاد می‌کند، ولی این حقیقت است، چون سایر حقایق دچار تحریف و انحراف هم شده‌است که باید بین آن‌ها تمایز قائل شد.

دانلود مقاله


نظرات کاربران: