کسبی یا افاضه‌ای بودن معرفت الله


کسبی یا افاضه‌ای بودن معرفت الله

چکیده:

یکی از موضوعات مهم انسانی، معرفت است، ارزش هر معرفت به موضوع آن بستگی دارد، هر چه موضوع معرفت مهم‌تر باشد، معرفت در آن رابطه نیز از اهمیت بیش‌تری برخوردار خواهد بود. با توجه به عظمت حضرت حق، معرفت خدا از اهم معارف خواهد بود.

نحله‌های مختلف دینی در این خصوص روش‌ها و باورهای مختلفی را برگزیده‌اند، برخی به گمان عظمت بخشیدن به معرفت الله آن را غیر قابل اکتساب و افاضه الهی می‌پندارند اینان دخالت نظر و تلاش عقل برای معرفت الهی را امری غیر ممکن و بیهوده می‌شمارند. اما گروه دیگر کسب معرفت الهی را از اهم وظایف و تکالیف انسانی دانسته و اوّلین واجب می‌دانند. در این مقاله سعی شده تا با دلایل عقلی و نقلی اکتسابی بودن معرفت الله و لزوم آن را ثابت کرده و به اقتضای حجم مقاله نظریه تنها افاضی بودن معرفت را نیز نقد نماید.

دانلود مقاله


نظرات کاربران: