عرفان در قرآن، احادیث و ادعیه


عرفان در قرآن، احادیث و ادعیه

چکیده:

یکی از مباحث مهم در عرفان اسلامی تطابق آن با شرع و سیره معصومین می‌باشد. حقایق عرفانی ریشه در فطرت انسانی داشته لذا در تمامی ملت‌ها و مکاتب‌ مطرح شده‌است، شاید همین امر باعث شده که برخی اسلامی بودن عرفان را نپذیرفته‌اند و حال آنکه حقیقت شرع و بهره‌مندی عالی دینی با نگرش عرفانی میسر است. این مقاله کوشیده تا سه عنوان مهم از عناوین عرفان را در آیات و روایات و ادعیه معصومین‌ بررسی نماید. عناوین تفسیر عرفانی کثرات در عالم وجود و هدف عارفانه در دین‌داری و عبودیت و همچنین ابزار شهود و نحوه کشف حقیقت از طریق دل را در منابع شرعی بررسی نموده و می‌کوشد تا سر منشأ اسلامی عرفان اسلامی را آشکار نماید.

دانلود مقاله


نظرات کاربران: