لزوم اخلاق در جهان امروز


لزوم اخلاق در جهان امروز

چکیده:

یکی از مسائل مهم و مورد ابتلای جامعه امروز بشری مسئله اخلاق و رفتار انسانی است. از یک سو فقدان امور اخلاقی، نظام خانواده و جامعه ر از هم پاشیده و از سوی دیگر ضرورت و اهمیت آن زیر سؤال رفته‌است. با همه این مشکلات هنوز تصور می‌شود که امور اخلاقی مربوط به جوامع گذشته بوده و در دنیای امروز بدان نیازی نیست. این مقاله می‌کوشد تا با تعریف علم اخلاق و ارتباط آن با نفس انسانی و نقش حالات نفس در چگونگی رفتار بشری و رابطه آن با کمال انسانی اهمیت و ضرورت آن برای همیشه و به ویژه عصر حاضر را معلوم سازد.

دانلود مقاله


نظرات کاربران: