عقل و افراط و تفریط‌ها


عقل و افراط و تفریط‌ها

چكیده:

در این مقاله ضمن تعریف عقل جایگاه آن در آیات و روایات مشخص گشته و نظر افراطی و تفریطی در آن خصوص نقد و بررسی شده‌است.

البته نقد و بررسی فقط جنبه نقلی نداشته، بلكه از نظر خود عقل هم تحلیل صورت گرفته و ریشه‌های مختلف افراط و تفریط تبیین گشته و سعی شده‌است تا اهمیت عقل معلوم گردد و از افراط و تفریط نسبت به آن دوری جسته و راه صحیح بهره‌مندی از عقل را درپیش بگیریم.

دانلود مقاله


نظرات کاربران: