چرایی اعتقاد به غیبت منجی و وظیفه منتظران


چرایی اعتقاد به غیبت منجی و وظیفه منتظران

چكیده:

یکی از موضوعات مهم در اعتقاد دینی، موضوع مهدویت و مسئله ظهور امام عصر(عج) می‌باشد. تمامی ادیان الهی بدان معتقد بوده و همگی در انتظار منجی آخرالزمان می‌باشند. در اسلام نیز توجه خاصی بدان مبذول شده و آیات و روایات قرآنی به این امر اختصاص یافته‌است. اما سؤال اصلی و رسالت این مقاله این است که چرا آن حضرت قائب شده‌اند؟ و آیا در دوران غیبت آن حضرت، ما معتقدین و پیروان منجی مسئولیت و رسالتی در تحقق ظهور داریم یا خیر؟ در این امر نظریه‌ها مختلف است. برخی از دیدگاه‌ها به گونه‌ای مطرح شده که هر نوع تکلیف و وظیفه را از ما سلب می‌نماید. ولی دیدگاه درست این‌گونه نیست. این مقاله می‌کوشد تا با توجه به آیات و روایات و دلایل عقلی به بررسی این موضوع بپردازد و علت اصلی غیبت منجی بشریت که عدم آمادگی انسان‌هاست را به اثبات برساند، و آنگاه رسالت ما در آماده شدن و آماده ساختن و زمینه‌سازی ظهور آن مصلح کل را مشخص نماید. 

دانلود مقاله


نظرات کاربران: