تفسیر عقلانی دین و شریعت در آموزه‌های حضرت امام رضا(ع)


تفسیر عقلانی دین و شریعت در آموزه‌های حضرت امام رضا(ع)

چكیده:

ویژگی برجسته انسان، بینش و گرایش اوست، تمامی بینش‌های انسانی در دو عنوان کلی: مادی و معنوی تقسیم‌پذیر است. بر اساس محال بودن ترجیح بلامرجح، قطعاً باید ملاکی برای انتخاب هر یک از این دو بینش وجود داشته باشد.

در عالم اسلامی، ‌قائلین به معنویت، به گروه‌های مختلفی تقسیم شده‌اند،‌ گروهی چون اشاعره معیار حسن و قبح را تنها شرعی دانسته و لذا تفسیر دین و شریعت، تفسیری تنها شرعی است. ولی شیعه به حُسن و قُبح عقلی و شرعی معتقد شده و تقدم حسن عقلی بر شرعی را پذیرفته و مدعی است که بدون پذیرش حسن عقلی و تفسیر عقلانی دین و شریعت،‌ حتی نمی‌توان حسن شرعی را پذیرفت.

در این مختصر با توجه به روایات معصومین و بیش‌تر با تکیه به فرمایشات حضرت ثامن‌الحجج(ع)، عقلانیت معنویت مطرح و نمونه‌هایی از روایات که تفسیر عقلانی دین را بیان داشته و مبانی عقلی را مقدمه بر اثبات شریعت گرفته مورد بحث قرار گرفته و البته نظریات مخالفین و روایات معارض هم اشاره شده‌است.


دانلود مقاله


نظرات کاربران: