سخنرانی های موجود در دسته: موضوعی
عنوان فایل توضیحات
91 جلسه سی و پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۳۷ و ۳۸ از سوره مبارکه بقره

92 جلسه سی و پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی
93 جلسه سی و چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۳۶ و ۳۷ از سوره مبارکه بقره

94 جلسه سی و چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی
95 جلسه سی و سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر انتهای آیه ۳۵ از سوره مبارکه بقره

96 جلسه سی و سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
97 جلسه سي و سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
98 جلسه سی و دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ابتدای آیه ۳۵ از سوره مبارکه بقره

99 جلسه سی و دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
100 جلسه سي و دوم دكتر محمد اسدي گرمارودي