سخنرانی های موجود در دسته: سلوک رمضان

موضوع سخنرانی : سلوک رمضان با توجه به فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

این سخنرانی در بر دارنده یک جلسه فرمایشات استاد در خصوص شرح فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی با عنوان سلوک رمضان است که در ماه مبارک رمضان سال 1397 به آن پرداخته شده است.